fbpx

Политика за защита на лични данни

ТЯ КАЗА ДА“ ООД обработва Вашите лични данни с цел да  предостави на Вас по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние се стремим да подобрим обслужването си. Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас и е от голямо значение за успеха на нашия бизнес. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на законодателството на Република България както и европейското законодателство.  Вашите данни ще бъдат обработвани само при възникване на конкретна причина.

Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Искаме да Ви запознаем със следните понятия:

Дефиниции:

„Администратор“ на лични данние физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора .

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Примери за лични данни: собствено име и фамилия, домашен адрес, номер на картата за самоличност, ЕГН и т.н.

Политика за поверителност и за защита на личините данни

При използване нa уебсайт https://tqkazada.bg Вашите лични данни се обработват от  управителя на дружеството –  Сафет Сунай Сафет.

„ТЯ КАЗА ДА“ ООД, ЕИК 205737052   е администратор на лични данни, наричан по-долу в текста за по-кратко Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета. Можете да се свържете с Администратора на email: [email protected].

Настоящата ПОЛИТИКА съдържа информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от администратора, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Администраторът осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на  физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и с всички съотносими нормативни актове на национално и наднационално ниво в областта на защитата на личините данни.

“ТЯ КАЗА ДА“ ООД има следните принципи, които спазва при обработване Вашите лични данни:

1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

2. ограничение на целите на обработването (събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели);

3. коригиране (ако данните са неточни);

4. целесъобразност, съобразно целите на обработка на лични данни;

5. ограничаване на съхранението с оглед постигане на целите („свеждане на данните до минимум“);

6. точност и актуалност на обработените данни;

7. гарантиране на сигурност на подходяшо ниво, относно защитата на личните данни;

8. съхраняване на данните за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

Настоящата политика за защита на лични данни ще се прилага за следната категория субекти при релизиране на каквато и да е комуникация с Вас потребителите – от запитването, попълването на въпросници, през сключването  до изпълнението на договорите, които сключваме с Вас:

Субекти на данни:

1. физически лица, ползватели на Сайта  https://tqkazada.bg без регистрация; 2. физически лица, ползватели на Сайта –  https://tqkazada.bg като Потребители и Клиенти 3.  физически лица, отправили запитвания, попълнили въпросници (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „ТЯ КАЗА ДА“ ООД; 4. физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправени към „ТЯ КАЗА ДА“ООД

5. физически лица, с които НИЕ сключваме договори

Администраторът  събира, обработва и съхранявава лични данни, които Вие ни преодставяте за следните цели:

  • за реализиране на договорни отношения, възникнали във връзка с неговия предмет на дейност, като се индивидуализират страните по договора и лицата, които са посочени за контакт, съобразявайки се с нормативните изисквания в Република България и Европейския съюз.
  • управление и изпълнение на Вашите заявки за предоставяните услуги от „ТЯ КАЗА ДА“ ООД;
  • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които използвате при нас;
  • счетоводни цели;
  • за маркетингови цели, при изрично съгласие от Ваша страна;

Тази политика се прилага за всички служители на „ТЯ КАЗА ДА“ООД.

Уведомяваме Ви, че  може да разглеждате нашата интернет страница без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато искате да отправите запитване до нас е необходимо да получим вашите лични данни, за да можем да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поисканата информация. В този случай е необходимо да получим Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. Администраторът събира, оброботва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на сделките със своите клиенти.

Лични данни, които обработваме:

  • Които Вие предоставяте:

Невъзможно е да Ви предоставим услугите си и да изпълняваме задълженията си към Вас, както и да отговорим на Ваши запитвания, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите ни или възможността за отправяне на искания и питания към Нас. Във формите в Сайта, чрез които се въвеждат лични данни, ясно са обозначени категорията лични данни, които задължително следва да ни предоставите, в случай че желаете да получите конкретната услуга, към която проявявате интерес или пък отговор на отправеното от Вас запитване към Нас, както и като попълвате въпросниците.

Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея, да отговорим на въпросите Ви или да сключим съответния договор. Това са доста простички неща – Име и фамилия, имейл адрес и телефон.

Във сайта има Въпросник, който може да попълните, ако сте съгласни и имате желание за това. Подадената информация ще бъде използвана единствено и само във връзка с договорните ни взаимоотношения. Във Вашето запитване е възможно да опишете лични данни, които Ние НЕ изискваме, но и няма как да забраним с оглед своботата на изразяване.

  • Данни, необходими за сключване на договор между Вас и Нас:

Договорите, които ще бъдат сключвани следва да съдържат следните лични данни, които ние ще изискваме от Вас: три имена, ЕГН, постоянен адрес/настоящ адрес, email, телефонен номер. Наред с това – в хода на дейността ни, Ние изискваме от нашите клиенти и актуални адрес, телефон, имейл адрес  с оглед услесняване на комуникация помежду ни.

  • Информация относно използването от Ваша страна на нашата интернет страница – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на търсенията на потребителите.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услиги, за сключване на договор помежду ни или при изпращане на запитвания/попълване на върпосници през формата в нашия Сайт

Ако оставите публикация или коментар на този уеб сайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на „ТЯ КАЗА ДА“ ООД или служителите на дружеството посредством Viber, Skype, Facebook или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

Администраторът не събира, съхранява, обработва специални категории данни (т. нар. „чувствителни данни“), които подлежат на специфични условия на обработване, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения;  членство в професионална организация;  генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията Ви като човешко същество;  данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице, както и не извършва автоматизирано вземане на решения с чувствителни данни.

Администраторът не събира, съхранява, обработва лични данни свързани с присъди и нарушения, съгласно чл. 10 от  Регламент (ЕС) 2016/679.

Администраторът съхранява Вашите лични данни при определяне на подходящия период за съхранение, взима под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработва, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Администраторът се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълни задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Администраторът  няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При отпадане на необходимостта от съхранението на личните данни, администраторът ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне Вашите лични данни.

Администраторът самостоятелно събира и обработва Вашите лични данни, които са предоставени от Вас. Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България, като администраторът не изършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави. Само в случаите, предвидени в нормативен акт, личните данни ще бъдат предоставяни на трети лица.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

Право на инфорамация – Вие имате право да поискате от нас информация от нас дали и до каква степен обработваме и съхраняваме личните данни, с каква цел и на какво основание обработваме и съхраняваме личните данни;

Право на достъп до Вашите лични данни (т. нар. „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от Администратора Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;

Право на корекция – В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним;

Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) – Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме;

Право на ограничаване на обработването – Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако: оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора;

Право на преносимост на данни – Това Ви позволява да поискате да Ви преодставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в подходящ за употреба електроенен формат, като имате право да ги прехърлите на друг администратор в подходящ за употреба електронен формат;

Право да оттеглите даденото от Вас съгласие – Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;

Право на възражение – Имате право да възражите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай, че не докажем, че съществтуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, в качеството ви на субект на лични данни, или за установяването, упражняването или защита на правни претенции, администраторът ще прекрати обработването незабавно.

Имате право да възразите, ако  Вашите лични данни бъдат обработвани за директни маркетингови цели, поради наш легитимен интерес, без вашето съгласие;

Право на жалба– В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Mожете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС;

Правото да бъдете уведомен, в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. Администраторът ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля да изпратите искане или уведомление в свободен текст на следния електронен адрес : [email protected] Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.пражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до националния компетентен орган за защита на личните данни, а именно: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД),  адрес: гр. София,  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща:  [email protected], интернет страница: www.cpdp.bg. Може да обжалвате действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Администраторът осигурява защита на Вашите лични данни като спазва строги процедури и определени вътршени правила за сигурност при съхранение на личните Ви данни, за да бъдат предпазени в най-висока степен и да се предотврати нерегламентиран достъп, случайна загуба, увреждане, унищожаване. Администраторът и неговият екип се стремят да подобряват мерките за сигурност, съобразявайки напредъка и внедряването на нови технологии.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Всички направени промени, допълвания и изменения на настоящата политика за лични данни ще бъдат извършвани при спазване на изискванията на действащото законодателство.